އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ހަންޏާމީދޫ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި، މަގުމަގާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި ޕާކުކުރުމުގެފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ހަންޏާމީދޫ
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv