ޤާނޫނުއަސާސީ
ޤާނޫނު އަސާސީ 2008
ޤާނޫނު އަސާސީ 2008 (އިންގިރޭސި)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ޤާނޫނު އަސާސީ 1998
ޤާނޫނު އަސާސީ 1968
ޤާނޫނު އަސާސީ 1968 (ލެޓިން)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv